Koncesija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu

Koncesija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu se dodeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa.

V javnem razpisu se navedejo zlasti: predmet koncesije, pogoji za opravljanje javne službe, čas, za katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, ter rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki.

S pogodbo se uredijo zlasti:

  • obseg izvajanja javne službe,
  • začetek izvajanja javne službe,
  • rok za odpoved koncesije, ki ne sme biti krajši od roka, potrebnega za dokončanje študija, podaljšanega za dve leti,
  • sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent,
  • upravljanje in razpolaganje s premoženjem, pridobljenim iz javnih sredstev.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 21. 04. 2015