Koncesija za distribucijo zemeljskega plina

Izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema lahko zagotovi lokalna skupnost na delu svojega območja ali na celotnem svojem območju.

Med lokalno skupnostjo in operaterjem distribucijskega sistema se sklene koncesijsko razmerje.

Lokalna skupnost podeli izključno pravico opravljati izbirno lokalno gospodarsko javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema za največ 35 let.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Termin obnove: 35 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 22. 04. 2015