Dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo

Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, posredovati pri prodaji, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.

Dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo se pridobi na podlagi vloge za izdajo soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Nakazilo plačila:

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja dovoljenja za promet z VOO

  Minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo za zagotovitev pogojev iz druge alineje prvega odstavka 7. člena v povezavi z drugo alinejo drugega odstavka 8. člena uredbe so:

  • onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v objekte in prostore, kjer se izvaja dejavnost prometa z vojaškim orožjem in opremo,
  • nadzor vstopov in izstopov,
  • minimalno tehnično varovanje – ograja ali alarmni sistem in
  • minimalno fizično varovanje – lastno ali pogodbeno fizično varovanje, ki ga lahko nadomesti tudi video nadzor.

  Seznam dejavnosti

  Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019