Kvalificirani status

Ponudniki storitev zaupanja (brez kvalificiranega statusa), ki želijo začeti zagotavljati kvalificirane storitve zaupanja, morajo svojo namero priglasiti nadzornemu organu ter mu predložiti poročilo o ugotavljanju skladnosti, ki ga izda organ za ugotavljanje skladnosti.

Nadzorni organ preveri ali ponudnik storitev zaupanja in storitve zaupanja, ki jih ta ponudnik zagotavlja, izpolnjujejo zahteve iz Uredbe eIDAS in če ugotovi, da zahteve izpolnjuje, ponudniku storitev zaupanja in storitvam zaupanja, ki jih ta zagotavlja, podeli kvalificirani status zaupanja ter slednje vpiše v nacionalni zanesljivi seznam (ter Evropsko komisijo obvesti o posodobitvi zanesljivega seznama).

Ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja lahko začnejo zagotavljati kvalificirane storitve zaupanja, potem, ko je kvalificirani status naveden na zanesljivem seznamu.

Vsaka država članica sestavi, vodi in objavi zanesljive sezname, vključno z informacijami o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, za katere je odgovorna, skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti ponudniki zagotavljajo.

Za začetek izvajanja kvalificiranih storitev zaupanja mora ponudnik storitev zaupanja pridobiti poročilo o ugotavljanju skladnosti, ki ga izda akreditirani organ za ugotavljanje skladnosti

Organ za ugotavljanje skladnosti opravi pregled pri ponudniku storitev zaupanja in izda poročilo o skladnosti, ki ga ponudnik storitev zaupanja predloži nadzornemu organu v okviru priglasitve namere za izvajanje kvalificiranih storitev zaupanja v obliki prošnje za vpis v zanesljivi seznam.

Pregled se opravi v več fazah (tipično 2 fazi). Preveri se skladnost izvajanja dejavnosti storitev zaupanja z zahtevami regulative in standardov (glede postopkov, osebja, prostorov, informacijske in druge infrastrukture, varnosti, zavarovanje odgovornosti, dokumentiranje zadev, etc.) po specifičnih mednarodnih in evropskih standardih (ISO, EN, ETSI, CEN, etc.) glede na vrsto storitve zaupanja, ki se bo izvajala. V poročilo o skladnosti se navede, da ponudnik storitev izpolnjuje zahteve iz Uredbe eIDAS, izvedbenih aktov Evropske komisije in specifičnih standardov. 

Nadzorni organ po pregledu vloge za vpis v zanesljivi seznam in preverbi skladnosti z regulativo, ponudniku storitev zaupanja in njegovim storitvam zaupanja podeli kvalificiran status in slednje vpiše v zanesljivi seznam. Po vpisu v zanesljivi seznam lahko šele ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja začne izvajati kvalificirane storitve zaupanja na trgu.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja mora opraviti preverjanje skladnosti s strani organa za ugotavljanje skladnosti periodično najmanj vsake 24 mesecev.

Termin obnove: 24 mesecev

Datum zadnje spremembe strani: 13. 09. 2018