Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati podatke o izpolnjevanju pogojev ter minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. 

Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko vložnik pripravi sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni spodnji obrazec in priloži skenirana dokazila ter listine, kot je navedeno v obrazcu. 

Vsaki vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,60 evrov po Zakonu o upravnih taksah, ki se plača na račun TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21300-7111002. Vlogo v elektronski obliki vložnik pošlje na e-naslov: gp.mgrt(at)gov.si. 

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo vlagatelja. 

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 11. 11. 2019