Naravovarstveni pogoji in Naravovarstveno soglasje

Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni predpisanega gradbenega dovoljenja, je treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti v primeru, da se gradnja objekta izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status, so naslednja:

  • območja Natura 2000 - posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
  • zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in
  • območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

V primeru da se poseg nahaja na ekološko pomembnem območju naravovarstveno soglasje v skladu z Uredbo o ekološko pomembnih območjih ni potrebno.

V skladu z Gradbenim zakonom je za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, treba pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne naravovarstveno soglasje Agencija Republike Slovenije za okolje.

Prav tako naravovarstvenega soglasja v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno pridobiti, če je za gradnjo objekta predpisan postopek presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem primeru se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno soglasje.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst se lahko vloži:

  • elektronsko preko portala SPOT (e-VEM) ali
  • fizično pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.
  • Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev za samostojne podjetnike

  • Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev za gospodarske družbe

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 08. 09. 2020