Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje žival:

 • govedo, kopitarji;
 • drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
 • perutnina, kunci;
 • akvakultura, čebele.

V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi vloge, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
 • enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
 • lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
 • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
 • stalež po vrstah rejnih živali;
 • podpis imetnika;
 • s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke)

Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru pristojnega organa, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.

Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Imetnik živali pred vpisom v register imetnikov živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

Pogoji in dokazila

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016