Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti

Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravilca za samostojno izvajanje posameznih zdravilskih sistemov in zdravilskih metod in ki jo zdravilcu podeli Zdravilska zbornica za dobo sedmih let.

Vlogo za pridobitev licence se pisno pošlje na pristojni organ in se ji priloži naslednja dokazila:

 • podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali diplomi (številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja) ali podatek o spričevalu o končani srednji šoli in ustrezno javno listino o opravljenih preizkusih iz zdravstvenih vsebin;
 • mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema in zdravilske metode, ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju zdravilca za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in o njegovih izkušnjah;
 • podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali potrdilo pooblaščene izobraževalne institucije o uspešno opravljenem preizkusu znanja jezika;
 • izjava, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Zbornica po podelitvi licence zdravilca po uradni dolžnosti vpiše v register. Register vsebuje naslednje podatke:

 • osebno ime;
 • kraj in datum rojstva;
 • naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
 • državljanstvo;
 • izobrazbo, strokovni oziroma znanstveni naslov;
 • podatke o licenci (datum, trajanje in področje, za katero je podeljena);
 • podatek o zdravilskih sistemih in zdravilskih metodah, ki jih izvaja;
 • pridobljeno dodatno znanje;
 • zaposlitev;
 • kraj oziroma naslov opravljanja zdravilske dejavnosti;
 • izrečene ukrepe zaradi kršitve kodeksa poklicne etike zdravilcev.

Vsakdo ima pravico pridobiti podatke o tem, ali zdravilec ima licenco, podatek, katere zdravilske sisteme in zdravilske metode izvaja in naslov opravljanja zdravilske dejavnosti.

Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence. Zbornica lahko zdravilcu začasno ali trajno odvzame licenco. Licenca se trajno odvzame v naslednjih primerih:

 • zaradi večje strokovne napake pri delu, kadar je ravnanje ali opustitev ravnanja zdravilca povzročilo trajne ali hujše posledice na zdravju ali celo smrt uporabnika storitev;
 • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem zdravilske dejavnosti;
 • če zdravilec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke;
 • če se ugotovi, da zdravilec ponavlja kršitve in uporabnika storitev ne napoti na medicinsko zdravljenje ali ga od njega odvrača.

Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje v naslednjih primerih:

 • če se ugotovi, da zdravilec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje uporabnika storitev;
 • če je zdravilcu izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja zdravilske dejavnosti;
 • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen.

Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je bila zdravilcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi. Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let. Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko zdravilec ponovno zaprosi za podelitev licence.

Pogoji in dokazila

Druge aktivnosti

Za podaljšanje licence mora zdravilec v obdobju veljavnosti licence z usposabljanji in izobraževanji obnavljati in izpopolnjevati svoje znanje s področja zdravilstva.

Zdravilec mora dva meseca pred iztekom veljavnosti licence zbornici predložiti vsa dokazila o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih v tem obdobju in mnenje strokovnega zdravilskega združenja o ustreznosti navedenih usposabljanj in izobraževanj. Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence.

Termin obnove: Sedem let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016