Imenovanje v naziv predavatelja

Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne šole. Z imenovanjem mora soglašati komisija za akreditacijo. V postopku imenovanja komisija za akreditacijo ugotavlja izpolnjevanje predpisanih pogojev kandidata in o tem izda sklep.

Predavatelji so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. Postopek za prvo imenovanje v naziv predavatelj se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavijo šole najmanj enkrat v petih letih.

Z merili za prvo imenovanje v naziv predavatelja se določijo pedagoški in strokovni dosežki, ki jih kandidat dokaže:

  • z ustreznimi delovnimi izkušnjami pri izobraževalnem delu, pri pripravi izobraževalnih in študijskih programov, pisanju učbenikov, recenziranju učbenikov, z mentorskim delom za dijake, vajence ali študente, z organiziranjem izobraževalne dejavnosti za podjetja, s strokovnim ali raziskovalnim delom na področju vzgoje in izobraževanja;
  • z delovnimi izkušnjami na ustreznem strokovnem področju, podiplomskim izobraževanjem, objavljenimi strokovnimi članki, patenti ali pri vodenju oziroma sodelovanju v zahtevnih projektih ali z ustreznimi kvalifikacijami, ki jih dokazuje z javno veljavnimi listinami.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 19. 11. 2019