Zavarovanje odgovornosti

Pred začetkom in ves čas opravljanja detektivske dejavnosti mora imeti pravna ali fizična oseba zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati stranki ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja detektivske dejavnosti.

Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oz. 84.000 EUR za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu.

Zavarovanje mora kriti odgovornost za ravnanje vseh oseb, ki opravljajo detektivsko dejavnost.

Dokazila

Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015