Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati. Odvetnik lahko odvetniško dejavnost opravlja kot svobodni poklic in sicer individualno kot posameznik ali v odvetniški družbi.

 • Individualno opravljanje odvetniškega poklica
  Svobodni poklici so poklici z visoko stopnjo usposobljenosti ter se opravljajo osebno, neodvisno in s polno osebno odgovornostjo. Zanje so značilni strogi izobrazbeni in poklicni standardi zaradi zagotavljanja kakovosti storitev.

  Izvajalci svobodnih poklicev se ne štejejo za podjetnike. Ne glede na to, da odvetnik kot predstavnik svobodnega poklica opravlja posebne vrste pridobitno dejavnost, ni samostojni podjetnik posameznik. Z davčnega vidika so svobodni poklici izenačeni z vsemi drugimi osebami, ki opravljajo dejavnost in katerih dohodek se všteva v dohodnino.
 • Odvetniška družba
  Dejavnost odvetniške družbe je omejena izključno na opravljanje odvetniškega poklica, družbeniki in poslovodje pa so lahko samo odvetniki. Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustanovi kot družba z neomejeno ali omejeno odgovornostjo. Odvetniška družba je  davčna zavezanka in se mora ravnati po določilih Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

  Njena nameravana ustanovitev se prijavi pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) na obrazcu, ki ga ta določi, skupaj s predlogom za izdajo soglasja za vpis v sodni register.

  Prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register je treba predložiti soglasje OZS k temu vpisu. Vpis odvetniške družbe v sodni register je pogoj za vpis v imenik odvetnikov, ki ga vodi OZS. Sklep o vpisu v sodni register je treba predložiti OZS v osmih dneh od vpisa.
Datum zadnje spremembe strani: 28. 11. 2018