Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati. Notarska dejavnost se opravlja kot svobodni poklic, ki ga notar lahko opravlja individualno.

  • Svobodni poklic
    Svobodni poklici so opredeljeni kot poklici z visoko stopnjo usposobljenosti in se opravljajo osebno, neodvisno in s polno osebno odgovornostjo. Zanje so značilni strogi izobrazbeni in poklicni standardi zaradi zagotavljanja kakovosti storitev.

Izvajalci svobodnih poklicev se ne štejejo za podjetnike. Notar kot predstavnik svobodnega poklica opravlja posebne vrste pridobitno dejavnost, kot zasebnik. Z davčnega vidika so svobodni poklici izenačeni z vsemi drugimi osebami, ki opravljajo dejavnost in katerih dohodek se všteva v dohodnino.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2018