Merilna in druga oprema

Dimnikarska družba mora imeti pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas opravljanja dimnikarskih storitev merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z evidencam, ki je:

  1. merilna naprava za merjenje dimnih emisij,
  2. informacijski sistem za vodenje evidenc in zagotovljen sistem za vpis v evidence, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
  3. najmanj eno vozilo na dva zaposlena v dimnikarski družbi in
  4. kamera za pregledovanje dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Merilne naprave za opravljanje trajnih meritev morajo imeti določeno:

  • zgornjo mejo merjenja, ki je najmanj 2,5-krat večja od predpisane mejne vrednosti za koncentracijo snovi, ki se z napravo meri,
  • samodejno interno preverjanje lastnega delovanja,
  • možnost ročnega preverjanja njihovega delovanja.
Datum zadnje spremembe strani: 28. 06. 2017