Vodenje evidenc in poročanje

Dimnikar mora ministrstvu v elektronski obliki po spletnem programu poslati podatke o malih kurilnih napravah in opravljenih storitvah.

Za pošiljanje podatkov mora pridobiti uporabniško ime in geslo na Ministrstvu za okolje in prostor, s katerima mu je omogočen dostop do obrazcev za pošiljanje podatkov, ter nadgraditi programsko opremo svojega računalnika z moduli za oblikovanje poročil s podatki o malih kurilnih napravah in opravljenih storitvah dimnikarske službe.

Dimnikar mora geslo in datoteko za poslovanje z varnim elektronskim podpisom varovati kot poslovno skrivnost ter ju hraniti tako, da ju ne morejo uporabljati nepooblaščene osebe.

Vpis v evidenco kurilnih naprav:

 • Koncesionar predloži ministrstvu zahtevo za vpis v evidenco kurilnih naprav, če je na podlagi prvega pregleda kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav ugotovil, da pri normalni uporabi ni nevarnosti za požar ali za zastrupitev s CO, nastalim pri izgorevanju goriv, ali da druge emisije snovi v zrak ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
 • V evidenci kurilnih naprav se vodijo ti podatki:
  • vrsta kurilne naprave in proizvajalec ali tip kurilne naprave,
  • nazivna toplotna moč, vrsta goriva, ki ga uporablja naprava, in leto njene proizvodnje,
  • identifikacijski podatki iz katastra stavb o stavbi, v kateri je kurilna naprava,
  • površina stanovanjskih ali poslovnih prostorov, ki jih mala kurilna naprava ogreva,
  • opis zračnikov, dimnih vodov in pomožnih naprav, ki se uporabljajo v zvezi z delovanjem male kurilne naprave.

Poročanje o opravljanju dimnikarske službe obsega zlasti podatke o:

 • pritožbah uporabnikov storitev dimnikarske službe in njihovem reševanju,
 • zavrnitvah uporabnikov storitev dimnikarske službe za opravljanje teh storitev,
 • škodnih dogodkih,
 • spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
 • izkoriščenju zavarovanj,
 • o vseh drugih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

Poročanje v evidenco izvedenih pregledov in čiščenj kurilnih naprav ter z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav evidenco izvedenih pregledov in čiščenj zračnikov ter evidenco meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav:

Koncesionar mora voditi evidence svojih storitev na malih kurilnih napravah, dimnih vodih, zračnikih in pomožnih napravah ter evidence opravljenih meritev emisij snovi v zraku iz malih kurilnih naprav. Iz teh evidenc najpozneje 15 dni po obračunskem obdobju za opravljene storitve dimnikarske službe pošlje podatke o:

 • opravljenih pregledih in čiščenju kurilnih naprav ter z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
 • opravljenih pregledih in čiščenju zračnikov,
 • opravljenih meritvah emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.

Datum zadnje spremembe strani: 28. 06. 2017