Dober ugled

Za pridobitev licence morate imeti dober ugled. Zakon o prevozih v cestnem prometu ta pogoj opredeljuje z navedbo, da podjetje, pooblaščena oseba za zastopanje in pooblaščeni upravljavec prevozov ne smejo biti obsojeni za kazniva dejanja ali pravnomočno kaznovani za hujši prekršek.

Pogoj dobrega ugleda ne izpolnjuje, kdor je bil:

 1. obsojen za kazniva dejanja in sicer s:
  • pravnomočno obsodbo zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, varnost cestnega prometa, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, splošno varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in naravne dobrine ali s
  • pravnomočno obsodbo za druga kazniva dejanja na zaporno kazen, daljšo od enega leta;
 2. v zadnjih dveh letih več kot dvakrat pravnomočno kaznovan za hujši prekršek iste vrste, ki je posledica kršitve predpisov s področja:
  • opravljanja prevozov potnikov ali blaga,
  • varnosti cestnega prometa, časov voženj in obveznih počitkov voznikov,
  • prevoza nevarnega blaga,
  • preprečevanja dela in zaposlovanja na črno,
  • varstva konkurence,
  • plačilnega prometa,
  • največjih dovoljenih mas ali dimenzij vozil v cestnem prometu ali
  • varovanja okolja.
  Za hujši prekršek se šteje prekršek za katerega je bila izrečena kot glavna sankcija globa višja od 3000 EUR oziroma za posameznika 800 EUR.

Dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 09. 07. 2015