Ustrezen finančni položaj

Prevozniško podjetje mora biti sposobno kadar koli med poslovnim letom izpolniti svoje finančne obveznosti. 

Za ustrezen finančni položaj se šteje, da ima prevoznik na voljo kapital in rezerve v višini:

  • 9.000,00 EUR za prvo motorno vozilo in
  • 5.000,00 EUR za vsako naslednje motorno vozilo.

Dokazila

Vlagatelj lahko izkaže ustrezen finančni položaj z:

  • izpiskom iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala, ki ga pridobi organ po uradni dolžnosti, ali
  • kopijo bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu, ali
  • seznamom posameznih opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, ali 
  • dokazilom o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost,  ali
  • s pogodbo o namensko vezanemu depozitu v banki z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence, ali
  • garancijo banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v višini, ki je potrebna za pridobitev licence. 
Datum zadnje spremembe strani: 19. 02. 2014