Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Opravljen preizkus znanja za osebo odgovorno za prevoze

Preizkus znanja mora opraviti oseba, ki je v podjetju ali gospodarski družbi odgovorna za prevoze.

Preizkus znanja je različen glede na to, za katere vrste prevozov v cestnem prometu se je upravljavec prevozov prijavil. 

Prijava in stroški opravljanja izpita:

kandidat se lahko prijavi prek spletne prijave ali prijavo pošlje pooblaščeni organizaciji na naslov: Inter-es d.o.o., Trg svobode 19, 5213 Kanal.

Na podlagi popolne prijave kandidat po elektronski ali navadni pošti prejme predračun za poravnavo stroškov preizkusa.

Kandidati prejmejo obvestilo, v katerem jih komisija obvesti o kraju, datumu in času preizkusa.

Stroški:

stroški preizkusa znašajo 96,84 EUR.

Izjeme: 

osebe z določeno višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so lahko oproščene preizkusa iz tistih predmetov, ki so jih uspešno opravile v okviru svojega izobraževanja. Kandidat, ki želi, da se je oproščen preizkusa znanja iz posameznih predmetov, pošlje komisiji za opravljanje preizkusa znanja vlogo, h kateri priloži:

  • overjeno fotokopijo diplome,
  • overjeno fotokopijo indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih,
  • potrjeno fotokopijo vsebin predmetov iz študijskega programa s strani izobraževalne organizacije ali organizacij, pri katerih je pridobil znanja, ki jih določa program preizkusa znanja.

Komisija vlogo obravnava in izda ugotovitveni sklep iz katerega so razvidni predmeti, ki se priznajo in predmeti iz katerih je treba opravljati preizkus znanja.

Dokazila

  • Spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP)
Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016