Prijava gosta in vodenje knjige gostov

Pravne osebe in posamezniki, ki se ukvarjajo s trženjem oziroma nudenjem prenočitev, morajo svoj nastanitveni obrat vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) pa morajo poročati preko aplikacije eTurizem na spletni strani AJPES-a. Več informacij je na voljo na spletnih straneh:
www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno
www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno.

Poročati je potrebno za vse obrate, ki gostom nudijo nastanitev, in sicer:

 • hoteli,
 • moteli,
 • penzioni,
 • prenočišča,
 • gostišča,
 • hotelska in apartmajska naselja,
 • planinski in drugi domovi,
 • kampi in marine,
 • prostori za goste pri sobodajalcih ter
 • kmetije, ki nudijo gostom nastanitev.

Gostitelj pridobi kategorizacijo nastanitvenega obrata na tej spletni strani: www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/kategorizacija_nastanitvenih_obratov/.

Gostitelj lahko knjigo gostov vodi v elektronski ali v fizični obliki. Elektronska knjiga gostov je računalniški program (aplikacija), ki ga uporablja gostitelj. Gostitelj, ki je zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, podatke iz knjige gostov poroča preko spletne aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a.

Preostali gostitelji, ki niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, pa so dolžni svoje goste prijaviti policiji. To so vsi tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu, oziroma tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja, kot na primer:

 • socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni zapora, prevzgojni dom, vzgojni zavod, zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki znotraj svoje dejavnosti posameznikom nudijo nastanitev in so vpisani v Poslovni register Slovenije in
 • bolnišnica in drug zdravstveni zavod, če nastani oziroma sprejme na zdravljenje tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije za gostitelje so na voljo na spletnih straneh: www.policija.si/index.php/sl/component/content/article/72-neuvreno/89229-elektronski-sistem-policije-za-prijavo-gostov-pri-gostiteljih-ki-nimajo-registrirane-dejavnosti

www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov.

Dokazila

Knjiga gostov

Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2018