Vpis v vpisnik čolnov

Z zahtevo za vpis čolna, ki jo vloži lastnik čolna, se hkrati poda zahteva za izdajo dovoljenja za plovbo pri upravi RS za pomorstvo, ko gre za morske čolne, ali upravni enoti, ko gre za čolne celinske plovbe.

Čolni se vpišejo v vpisnik morskih čolnov oziroma vpisnik čolnov celinske plovbe. Vpisnik morskih čolnov vodi uprava RS za pomorstvo. Vpisnik čolnov celinske plovbe vodi upravna enota, na območju katere se čoln nahaja in uporablja.

Pregled čolna je osnoven, reden ali izreden, ki ga za dolžine do 12 metrov opravi uprava, njena izpostava ali pooblaščen klasifikacijski zavod, za čolne nad 12 metrov pa klasifikacijski zavod.

Praviloma se osnovni pregled čolna opravi, ko čoln ni v vodi, reden in izreden pregled pa, ko je čoln v vodi. Osnovni in redni pregled čolna se opravi na zahtevo lastnika čolna, izreden pregled pa tudi po odredbi pooblaščene osebe za izvajanje nadzorstva nad varnostjo plovbe.

O opravljenem pregledu uprava, njena izpostava ali pooblaščen klasifikacijski zavod sestavi zapisnik o opravljenem pregledu.

Za čolne, ki se uporabljajo v gospodarske namene, se mora opraviti redni pregled:

  • za javni prevoz oseb ali za smučanje na vodi - vsako leto,
  • za druge gospodarske namene - vsaki dve leti.

Dovoljenje se izda za obdobje petih let.

Če se z dovoljenjem določeni pogoji ne spoštujejo in se s tem ogroža varnost, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo dovoljenje prekliče.

Dokazila

Zahtevi je potrebno priložiti listino, ki dokazuje lastništvo čolna in motorja. Listine so:

  • račun za čoln oziroma za motor,
  • overjena kupoprodajna pogodba (vzorec kupoprodajne pogodbe) za čoln oziroma motor,
  • carinska deklaracija za čoln oziroma motor, ki je bil nabavljen v tujini,
  • spričevalo (certificate of conformity) o gradni čolna, ki ga izda priznani klasifikacijski zavod,
  • listina (document of conformity) o ustreznosti gradnje, ki jo izda proizvajalec,
  • potrdilo o izbrisu čolna iz drugega vpisnika,
  • dokazilo o sklenjeni pogodbi o zavarovanju, samo za vpis morskega čolna (več ->).
Datum zadnje spremembe strani: 02. 07. 2014