Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

Kolektivna organizacija  je pravna oseba, ki kolektivno upravljanje avtorske ali sorodnih pravic, opravlja kot edino in glavno dejavnost in je v lasti ali pod nadzorom svojih članov in/ali je pridobitna.

Za pridobitno dejavnost šteje vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, oziroma dejavnost, z opravljanjem katere zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami.

Pravna oseba lahko opravlja izključno samo dejavnost kolektivnih organizacij na področju avtorskih in sorodnih pravic. Ne sme registrirati in izvajati dveh ali več dejavnosti. Firma ali ime kolektivne organizacije mora vsebovati oznako k.o. Kolektivna organizacija lahko deluje le na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino in v njegovem obsegu.

Dokazila

  • Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) - pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnosti.
  • Statut, iz katerega je razvidno, da pravna oseba opravlja nepridobitno dejavnost ter da opravlja izključno dejavnost kolektivnih organizacij na področju avtorskih pravic.
Datum zadnje spremembe strani: 30. 10. 2018