Redna overitev meril

Taksimetri, ki se uporabljajo za merjenje na področju:

  • varovanja zdravja ljudi in živali,
  • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
  • prometa blaga in storitev,
  • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi

morajo ves čas svoje uporabe izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so potrjene s prvo in redno overitvijo.

Prva overitev merila pomeni pregled novega merila in potrditev njegove skladnosti z odobrenim tipom in/ali predpisanimi meroslovnimi zahtevami za zadevno vrsto merila. Prvo overitev zagotovi proizvajalec merila ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Redno overitev merila zagotovi njegov lastnik.

Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. Z izredno overitvijo se ugotovi, ali je meril še skladno z meroslovnimi zahtevami. Izredno overitev zagotovi imetnik merila.

Prve, redne in izredne overitve izvaja Urad za meroslovje ali imenovana pravna oseba ali samostojni podjetnik.

Dokazila

Overitvena oznaka na merilu.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 11. 2014