Odgovorni urednik

Vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje izdajatelj. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen močnejši vpliv uredništva.

Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge, določene s temeljnim pravnim aktom izdajatelja. Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo.

Če ima medij več odgovornih urednikov, vsak od njih odgovarja za objave informacij v tistem programskem sklopu, za katerega je odgovoren.

Odgovorni urednik je oseba, ki:

  • aktivno obvlada slovenski jezik, če ni državljan RS, oziroma italijanski ali madžarski jezik, če gre za medij madžarske ali italijanske skupnosti;
  • je poslovno sposobna;
  • ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

Odgovorni urednik ne more

biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

Dokazila

  • Izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
  • izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma madžarskega jezika, če gre za medij madžarske ali italijanske narodne skupnosti

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015