Objava v Uradnem listu Republike Slovenije

Izdajatelj mora vsako leto najpozneje do konca februarja objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije naslednje podatke:

  • ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma podjetje in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5odstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic,
  • imena članov uprave oziroma organa upravljanja in nadzornega organa izdajateljev.

Spremembe zgoraj navedenih podatkov mora izdajatelj sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije najpozneje v 30 dneh od njihovega nastanka.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015