Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

Ponudnik storitev zajema, hrambe in spremljevalnih storitev mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje

1. registriran mora biti pri pristojnem sodišču ali drugem organu;

2. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; 

3. poslovanja ponudnika ne sme voditi izredna uprava oziroma ne sme biti uveden noben drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež; 

4. ekonomsko-finančno mora biti sposoben (nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti); 

5. ponudniku v zadnjih petih letih na katerikoli način ne sme biti dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s storitvami zajema, hrambe in spremljevalnimi storitvami.

Dokazila

  • Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnosti
Datum zadnje spremembe strani: 23. 11. 2018