Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Dodatno strokovno znanje

Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se morajo delavci na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za področja iz drugega odstavka 3. člena pravilnika organizirajo pristojni arhivi. 

V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z delavcem ponudnika storitev, ki opravlja dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, pred potekom treh let po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti delavca ugotovi, da ta delavec izvršuje dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v skladu s prvim do šestim odstavkom 39. člena zakona, mu lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju zahteve iz drugega odstavka tega člena za triletno obdobje brez udeležbe na strokovnem izobraževanju iz drugega odstavka tega člena.

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2018