Ustrezne delovne izkušnje

Posameznik mora imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri delih v gozdu.

Dokazila

Pisna izjava pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta, da je posameznik pri njej opravljal določeno vrsto inženirskih storitev, v kateri sta navedena vrsta in čas opravljanja takšnih storitev in tudi navedeno, s katerimi odgovornimi projektanti je ob tem sodeloval - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015