Vpis podatkov o osebah, ki so opravile usposabljanje, v evidenco

Izvajalci usposabljanja morajo vpisati podatke o osebah, ki so opravile osnovno oziroma nadaljnje usposabljanje, v evidenco o usposabljanju najpozneje v 30 dneh po zaključenem usposabljanju.

Evidenca o usposabljanju se vodi za namen analiziranja in spremljanja stanja na področju usposabljanja o FFS in za izvajanje nadzora.

Evidenco o usposabljanju elektronsko vodi in upravlja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Podatke v evidenco o usposabljanju vpišejo izvajalci usposabljanja.

Evidenca o usposabljanju vsebuje naslednje podatke:

  • osebno ime in naslov udeleženca usposabljanja,
  • vrsto usposabljanja (osnovno in nadaljnje usposabljanje),
  • vrsto programa,
  • datum in rezultat preverjanja znanja,
  • datum izdaje in številko izkaznice, datum nadaljnjega usposabljanja,
  • osebno ime vpisnika podatkov,
  • osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvajalca usposabljanja.

Podatki v evidenci o usposabljanju se hranijo še dve leti po izteku veljavnosti izkaznice.

Izvajalci usposabljanja morajo zagotoviti tehnično opremo za dostop do evidence o usposabljanju in sproti vpisovati vse spremembe.

Datum zadnje spremembe strani: 25. 12. 2014