Status in registracija

Zavarovalnica sme opravljati samo zavarovalne posle.

Zavarovalne posle lahko opravlja:

1.    zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;

 2.     podružnica tuje zavarovalnice, ki je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;

 3.     zavarovalnica države članice Evropske unije, ki ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je pooblaščena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Osebe iz prejšnjega odstavka smejo zavarovalne posle opravljati samo v zavarovalnih vrstah, za katere so pridobile dovoljenje pristojnega organa.

Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba, evropska delniška družba (SE) ali kot družba za vzajemno zavarovanje.

Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež, mora pred pridobitvijo takega deleža pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža.

Ob ustanovitvi mora zavarovalnica zagotoviti najnižji znesek osnovnega kapitala, ki je enak zajamčenemu kapitalu skladno z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar).

Ves čas poslovanja mora zavarovalnica zagotavljati kapitalsko ustreznost, tako da zagotavlja minimalni kapital skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2014