Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Obveznosti registriranih obratov

Registrirani obrat oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora izpolnjevati naslednje obveznosti:

  • uporabljati uradno oznako le za lesen pakirni material, ki je bil izdelan iz beljenega lesa in obdelan v skladu s standardom ISPM-15,
  • voditi natančne podatke oziroma zapise o postopkih posebne dodelave (obdelave, označevanja), umerjanju opreme in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te dokumente hraniti najmanj tri leta od njihove izdaje,
  • omogočiti uradni osebi organa za potrjevanje in fitosanitarnemu inšpektorju dostop za opravljanje pregledov lesa, lesenega pakirnega materiala, naprav, prostorov in listin in ga v času pregleda spremljati in nuditi potrebne informacije,
  • nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih posebnosti na lesu ali lesenem pakirnem materialu,
  • prijaviti pristojnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin,
  • prijaviti organu za potrjevanje in pristojnemu organu vse spremembe glede tehničnih naprav in postopkov, vsebine uradne oznake, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo,
  • sodelovati s pristojnim organom, organom za potrjevanje in fitosanitarnim inšpektorjem pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin preko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in se ravnati po njihovih navodilih,
  • v primeru odsotnosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin; če gre za odsotnost, daljšo od enega tedna, mora odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin pisno pooblastiti drugo osebo, ki bo opravljala naloge v njenem imenu; za odsotnost, daljšo od enega meseca, pa mora upravičenec zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki mora izpolnjevati vse predpisane pogoje,
  • umerjati opremo v skladu z navodili proizvajalca najmanj vsake tri leta.
Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015