Vodenje evidenc koristnih organizmov

Osebe, ki se ukvarjajo s profesionalnim gojenjem koristnih organizmov ali z gojenjem tujerodnih organizmov, morajo voditi evidenco o količinah koristnihorganizmov, ki so bile vzgojene, vnesene, prodane oziroma prepuščene tretjemu, in o tem najpozneje do 31. marca za preteklo leto obvestiti pristojni organ.

Evidenca se mora voditi ločeno po vrstah koristnih organizmov ter mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe ali firmo in sedež pravne osebe, sedež, kjer se izvaja dejavnost in leto, za katero se vodi evidenca,
  • latinsko ime koristnega organizma oziroma trgovsko ime komercialnega proizvoda,
  • količina, ki se vzgoji, kupi ali proda (merska enota, število),
  • tržna količina glede na gojenje, glede na vnos iz držav članic EU ali vnos iz tretjih držav.

Dokazila

Vzpostavljena evidenca koristnih organizmov

Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015