Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

FFS se morajo pravilno uporabljati.

Pravilna uporaba vključuje zlasti:

  • uporabo FFS v skladu z etiketo in navodilom za uporabo,
  • ravnanje s FFS, kar poleg tretiranja vključuje tudi pripravo škropilnebrozge pred tretiranjem, ravnanje z ostanki škropilne brozge v rezervoarjihnaprav po tretiranju ter čiščenje naprav, uporabljenih pri tretiranju, nanačin, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja,
  • skladiščenje oziroma shranjevanje FFS na način, da se prepreči ogrožanjezdravja ljudi in okolja,
  • upoštevanje posebnih ukrepov za varstvo čebel,
  • preprečevanje zanašanja FFS,
  • časovno omejitev dostopa ljudi na nedavno tretiranih površinah, 
  • upoštevanje dobre prakse varstva rastlin in dobre kmetijske prakse priuporabi s FFS tretiranega semena.

Uporabnik FFS mora pri uporabi FFS upoštevati tudi določbe predpisov, ki urejajo varstvo voda, varstvo okolja, varnost in zdravje pri delu, odpadke ter javni red in mir ter posebne ukrepe iz zakona, ki ureja promet in uporabo FFS.

Posebni ukrepi vključujejo prepoved tretiranja iz zraka, ukrepe varovanja vodnega okolja in pitne vode, zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS na posebnih območjih, zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS na javnih površinah ter integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.

Uporabnik FFS mora nemudoma obvestiti pristojni organ ali fitosanitarnega inšpektorja o nezaželenih vplivih FFS, ki jih opazi pri uporabi FFS (npr. o opažanjih v zvezi z možnostjo nevarnega ali neželenega vpliva FFS ali ostankov FFS na zdravje ljudi, živali, okolje, tretirane rastline ali rastline, ki sledijo v kolobarju).

Datum zadnje spremembe strani: 01. 02. 2018