Bančna garancija

Delodajalec mora predložiti bančno garancijo najmanj v višini 30.000,00 evrov.

Naročnik bančne garancije je delodajalec, ki je vložil vlogo za pridobitev dovoljenja in vpis v register. Upravičenec bančne garancije je ministrstvo, pristojno za delo. Delodajalci si lahko pomagajo z osnutkom bančne garancije.

Datum zapadlosti bančne garancije je po preteku treh let od datuma izdaje. Naročnik bančne garancije predloži novo bančno garancijo najkasneje na datum zapadlosti prejšnje bančne garancije.

Predlog za unovčenje bančne garancije sindikat, svet delavcev, delavski predstavnik ali delavec posredujejo upravičencu. Bančna garancija se unovči v korist upravičenca, če se na podlagi zahtevka z dokončno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da ima naročnik neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo, in sicer za obdobje dveh mesecev.

Upravičenec po prejemu dokončne odločbe inšpektorata o izpolnjenih pogojih za unovčenje bančne garancije pozove naročnika, da v osmih dneh poravna neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo.

Upravičenec v primeru, da naročnik v roku ne poravna zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo, poda na banko, ki je garant bančne garancije, zahtevo za unovčitev bančne garancije. Bančna garancija se ne unovči, če naročnik v roku poravna neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo in o tem obvesti upravičenca.

Ministrstvo, pristojno za delo, je začelo unovčevati bančne garancije 1. januarja 2015.

Dokazila

  • Bančna garancija v višini 30.000,00 EUR
Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2015