Opravljeno pripravništvo

Pripravništvo je usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih šolanih kadrov v delo, za načrtno izpopolnjevanje in prilagajanje izobrazbene strukture zaposlenih zahtevanim pogojem dela, poslovanja in gospodarjenja.

Pripravništvo je oblika posebne skrbi za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe.

Cilj pripravništva je izobraževanje in vzgajanje za delo in osebni razvoj. Namen pripravništva je, da pripravnik opravi program praktičnega usposabljanja, s katerim:

  • pridobi splošna znanja spodročja socialnega varstva,
  • umesti strokovno znanje steoretične ravni na praktično poklicno raven,
  • poglobi znanja, veščine intehnike, potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področjusocialnega varstva,
  • se pripravi za strokovni izpit.

Pripravnik opravlja pripravništvo praviloma pri delodajalcu, pri katerem je sklenil delovno razmerje, ali izjemoma drug dogovor o sodelovanju, lahko pa se zaradi izpopolnjevanja v posameznih vejah stroke usposablja tudi/ali pri drugih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti.

Mentor skupaj s pripravnikom pripravi dokumentacijo o opravljenem pripravništvu, ki je potrebna za pristop k opravljanju strokovnega izpita.

 

Dokazila

Dokumentacija o opravljenem pripravništvu vsebuje:

  • program usposabljanja,
  • pripravniški dnevnik, 
  • oceno mentorja o pripravnikovi uspešnosti pri usposabljanju
Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2015