Soglasje pristojnega organa k ceni storitve

Pred vpisom v register izvajalcev socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo oziroma pred pridobitvijo koncesije in vpisom v register koncesionarjev mora imetnik dovoljenja oziroma koncesionar pridobiti soglasje k ceni socialno varstvene storitve.

Ceno storitve določi organ upravljanja pravne osebe oziroma sama fizična oseba na podlagi predpisane metodologije.

Izvajalec socialno varstvene storitve vloži vlogo za soglasje k ceni storitve, in sicer pri pristojnem ministrstvu, na obrazcu. Obrazci so v prilogah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Elementi za oblikovanje cen so:

  • stroški dela,
  • stroški materiala in storitev,
  • stroški amortizacije,
  • stroški investicijskega vzdrževanja,
  • stroški financiranja.

Izvajalci socialno varstvenih storitev oblikujejo cene za standardne in nadstandardne socialno varstvene storitve. Oblikovanje cen standardne in nadstandardne storitve mora biti ločeno.

K cenam storitve soglasje daje ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Dokazila

Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev

Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2015