Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin na področju obdelave in označevanje lesnega materiala mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo lesarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s postopki posebne dodelave lesa.

Dokazila

Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

kopija diplome

Dokazilo o delovnih izkušnjah:

Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali

fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njen opravljal

storitve na področju posebne obdelave lesa, v kateri sta navedeni vrsta in čas

opravljanja takšnih storitev - original ali overjena fotokopija.

Priložiti je potrebno tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015