Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezni prostori in oprema

Kmetijsko gospodarstvo ima lahko za rejo zlasti naslednje objekte:

 • hleve, lope, staje, molzišča;
 • čebelnjake;
 • bazene za rejo rib in ribnike na kmetijskem gospodarstvu;
 • gnojišča in druge objekte za živalske iztrebke;
 • skladišča za krmo (npr.: seniki, kozolci, silosi, kašče, kleti) in vodo;
 • strojne lope;
 • druge prostore za rejo (ograjeni in neograjeni pašniki z nadzorovano pašo, ograde, tekališča, izpusti, kali za zbiranje vode in drugo).

Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti domačih živali in živalskih proizvodov mora rejec živali v skladu z zoohigienskimi in etološkimi normativi pri reji posameznih vrst domačih živali uporabljati ustrezno opremo za nastanitev, krmljenje, napajanje, čiščenje in nego ter opremo za uravnavanje okoljskih pogojev in transport živalskih iztrebkov.

Med opremo za rejo se šteje zlasti:

 • ustrezna stojišča, bokse, priveze, kletke, hlevska tla, naprave v bazenih za vzrejo rib in ribnikih, ki morajo omogočati domačim živalim vrsti značilno obnašanje in dobro počutje;
 • ustrezne naprave za zagotavljanje ustrezne klime in osvetlitve;
 • ustrezne naprave za vodenje domačih živali;
 • ustrezne panje in nakladne panje;
 • ustrezne naprave za uravnavanje pretoka vode v bazenih za vzrejo rib in ribnikih.

Materiali za gradnjo objektov, prostorov za nastanitev, boksov in opreme, s katerimi pridejo živali v stik, ne smejo biti škodljivi za živali. Biti morajo dovolj odporni in primerni za temeljito čiščenje in razkuževanje. Objekti in oprema morajo biti urejeni tako, da ne poškodujejo živali.

Prostorsko stanje mora ustrezati vrsti živali in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter higienskimi pogoji.

Živali v objektih ne smejo biti stalno v temi oziroma zagotovljena mora biti primerna uporaba umetne svetlobe. Električna napeljava mora biti ustrezno nameščena, da ne poškoduje živali.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015