Ustrezne lastnosti biocidnega proizvoda

Pripraviti je treba povzetek značilnosti biocidnega proizvoda (angl. Summary of product characteristics SPCs) za posamezen biocidni proizvod ali v primeru družine biocidnih proizvodov, povzetek biocidnih proizvodov v okviru te družine v slovenskem jeziku.

Povzetek značilnosti mora vsebovati:

 • trgovska imena biocidnih proizvodov iz družine biocidnih proizvodov;
 • ime in naslov imetnika dovoljenja;
 • kakovostno in količinsko sestavo aktivnih in neaktivnih snovi;
 • proizvajalce biocidnih proizvodov (imena in naslovi, vključno s krajem proizvodnih obratov);
 • proizvajalce aktivnih snovi (imena in naslovi, vključno s krajem proizvodnih obratov);
 • vrsto formulacije biocidnih proizvodov;
 • izjave o nevarnosti in previdnostne izjave;
 • vrsto proizvoda in po potrebi natančen opis dovoljene uporabe;
 • ciljne škodljive organizme;
 • odmerke in navodila za uporabo;
 • skupine uporabnikov;
 • podatke o verjetnih neposrednih ali posrednih škodljivih učinkih, navodila za prvo pomoč in izredni ukrepi za varstvo okolja;
 • navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže;
 • pogoje skladiščenja in rok uporabe;
 • po potrebi druge informacije o biocidnem proizvodu.

Pri pripravi povzetka si pomagajte s priročnikom za pripravo poročila, ki je objavljen na strani Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Dokazila

Povzetek značilnosti biocidnega proizvoda

Datum zadnje spremembe strani: 10. 01. 2019