Ustrezno pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov

Biocidni proizvodi morajo biti ustrezno razvrščeni, pakirani in označeni v skladu z odobrenim povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda.

Oznaka biocidnega proizvoda ne sme biti zavajajoča glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali in okolje, in v nobenem primeru ne vsebuje navedb "biocidni proizvod z manjšim tveganjem", "nestrupen", "neškodljiv", "naraven", "okolju prijazen", "živalim prijazen" ali podobno. Poleg tega je na oznaki treba navesti:

 • oznako vsake aktivne snovi posebej in njeno vsebnost v merskih enotah;
 • nanomateriale, če jih proizvod vsebuje, in s tem povezana posebna tveganja, ob vsaki navedbi nanomaterialov pa v oklepaju tudi besedo "nano";
 • številko dovoljenja, ki jo je biocidnemu proizvodu dodelil pristojni organ ali Komisija;
 • ime in naslov imetnika dovoljenja;
 • vrsto formulacije;
 • dovoljenje uporabe biocidnega proizvoda;
 • navodila za uporabo;
 • podatke o verjetnih neposrednih ali posrednih neželenih stranskih učinkih ter navodila za prvo pomoč;
 • če so navodila priložena, je treba pripisati poved "Pred uporabo preberite priložena navodila.";
 • navodila za varno odstranjevanje biocidnega proizvoda in njegove embalaže;
 • številko ali oznako serije formulacije in rok uporabe v običajnih pogojih skladiščenja;
 • kadar je to ustrezno, časovno obdobje, potrebno, da biocidni proizvod doseže učinek;
 • kadar je to ustrezno, kategorije uporabnikov, na katere je uporaba biocidnega proizvoda omejena;
 • kadar je to ustrezno, informacije o kakršni koli posebni nevarnosti za okolje, zlasti v zvezi z zaščito neciljnih organizmov in preprečevanjem onesnaževanja vode;
 • posebne zahteve glede označevanja za mikroorganizme.

Države članice lahko zahtevajo:

 • predložitev modelov ali osnutkov embalaže, oznak in navodil;
 • da se biocidni proizvodi označijo v jeziku posamezne države članice.

Dokazila

Osnutek etikete

Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016