Sporočanje podatkov o kemikalijah in nevarnih proizvodih pristojnemu organu

Najpozneje ob prvi prepustitvi kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo mora zavezanec za vsako nevarno kemikalijo, ki je glede na njene lastnosti razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo 1272/2008/ES pristojnemu organu sporočiti naslednje podatke:

  • splošni podatki zavezanca,
  • trgovsko ime kemikalije,
  • označevanje kemikalije in varnostni list,
  • kemijska sestava.

Najpozneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo mora zavezanec sporočiti pristojnemu organu še naslednje podatke:

  • oznaka po nomenklaturi carinske tarife;
  • ali je kemikalija snov ali zmes;
  • ali se kemikalija proizvaja pri zavezancu ali se vnaša v Republiko Slovenijo;
  • ali je kemikalija delno ali v celoti namenjena splošni uporabi;
  • sektor uporabe kemikalije (NACE);
  • kategorija kemikalije.

Zavezanec mora najpozneje do 31. marca sporočiti pristojnemu organu   spremembe katerih koli zgoraj navedenih podatkov o kemikaliji v preteklem letu.

Zavezanec, ki je umaknil kemikalijo iz prometa na ozemlju Republike Slovenije ali kemikalije ne vnaša več v Republiko Slovenijo, mora to sporočiti pristojnemu organu najpozneje do 31. marca v naslednjem letu in pri tem navesti datum umika ali datum prenehanja vnosa kemikalije. Pristojni organ potrdi izbris s seznama kemikalij.

Podatke sporočajo zavezanci z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo ISK.

Zavezanec mora najkasneje do 31. marca sporočiti pristojnemu organu podatke o proizvodnji in dajanju v promet ter vnosu kemikalij v preteklem letu. 

Datum zadnje spremembe strani: 11. 07. 2019