Vodenje evidenc o izdaji kemikalij, ki so predmeti splošne rabe

Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne kemikalije kot predmete splošne rabe, ki so označene kot:

  • akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H340),
  • rakotvorne,kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H360, H361),
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372),

morajo voditi evidenco o izdaji teh nevarnih kemikalij uporabnikom, ki niso proizvajalci kemikalij skladno s predpisi.

 Evidenca izdaje mora vsebovati naslednje podatke:

  • podatek o kemikaliji (ime ali trgovsko ime,izdana količina, rok uporabnosti, če je naveden);
  • namen uporabe, kadar ta ni razviden sam po sebi;
  • podatki o prejemniku (ime, priimek in letorojstva oziroma njegova enotna matična številka, naslov);
  • lastnoročni podpis prejemnika in osebe, ki jekemikalijo izdala.

Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih osebah iz prejšnjega odstavka najmanj pet let in jih morajo na zahtevo posredovati organu, pristojnemu za kemikalije.

Obrazec za vodenje evidence o izdaji nevarnih kemikalij

Datum zadnje spremembe strani: 10. 01. 2019