Ustrezno razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih kemikalij

Od 1. junija 2015  tako kot v ostalih članicah EU, tudi v RS uporabljamo globalno poenoten sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja  nevarnih kemikalij t.j. GHS (Globally Harmonised System). V EU smo dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejeli v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008 oz. CLP uredba (CLP- Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals).

Glavni cilji GHS oz. CLP so: ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zajetnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.

CLP uredba (Uredba (ES) št.1272/2008)

1. Neuradni čistopis

Na spletnih straneh Evropske agencije za kemikalije (ECHA) najdete neuradni čistopis oz. konsolidirano verzijo CLP uredbe:

2. Druge podrobnejše informacije

  • popis razvrstitev in označitev: je elektronska zbirka podatkov, ki jo ureja ECHA in vsebuje informacije o razvrstitvi in označitvi prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih predložili proizvajalci in uvozniki. Vsebuje tudi seznam uradnih, usklajenih razvrstitev  t.j. seznam iz priloge VI CLP Uredbe. Te so v popisu jasno označene (v modri barvi) in jih je potrebno obvezno upoštevati. Popis se sicer redno dopolnjuje, najdete pa ga na spletni strani ECHA.

URSK je pripravil tudi naslednje pripomočke v slovenskem jeziku:

3. Spremembe Uredbe CLP

Uredba se redno spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi sprememb in dopolnitev GHS dokumenta ter zaradi sprememb EU seznama usklajenih razvrstitev in označitev snovi. Več informacij najdete na spletni strani ECHA.

S 1. 1. 2021 se pričnejo obvezno uporabljati določbe Uredbe za implementacijo 45. člena CLP uredbe (Uredba (ES)  št. 542 /2017).

Ta sprememba dodaja v CLP Uredbo novo Prilogo VIII, ki ureja predložitev informacij o nevarnih zmeseh imenovanim nacionalnim organom, v Sloveniji Urad RS za kemikalije, uporabnik teh podatkov pa bo Center za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKCL.

Več informacij o predložitvi informacij o nevarnih zmeseh.

4. Smernice

Na spletni strani ECHA najdete smernice, ki vam bodo olajšale delo na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij. Večino smernic je na razpolago v slovenskem jeziku.

5. Najpogosteje zastavljena vprašanja in odgovori

ECHA skupaj s pristojnimi organi držav članic pripravlja odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja. Odgovori (le v angleškem jeziku) se redno dobavljajo na spletnih straneh ECHA.

Datum zadnje spremembe strani: 03. 03. 2020