Naknadno poročanje pristojnemu organu o novih snoveh

Prijavitelj mora pristojnemu organu sporočati:

  • nova spoznanja o vplivih prijavljene snovi načloveka in okolje,
  • vsak nov način uporabe prijavljene snovi,
  • vsako spremembo sestave prijavljene snovi po točki 1.3. priloge 2 Pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi
  • vsako spremembo svojega statusa proizvajalca oziroma uvoznika,

 kakor hitro prijavitelj pridobi ta podatek.

 Ne glede na zahteve iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj pristojnemu organu letno, do 31. marca za preteklo koledarsko leto, sporočati količine snovi, ki jih je dal v promet.

Uvozniki, ki uvažajo prijavljeno snov na podlagi skupne prijave, ki jo je pristojnemu organu predložil pooblaščeni zastopnik, morajo pooblaščenega zastopnika redno obveščati o količinah prijavljene snovi, ki so jo uvozili v EU.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2015