Prepoved izdaje kemikalij, ki so predmeti splošne rabe, mladoletnim osebam

Kemikalije, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

  • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 in se dajejo v promet kot predmeti splošne rabe, je prepovedano izdajati osebam, mlajšim od 18 let.

Uporabnik mora ob prevzemu kemikalije predložiti veljavni osebni dokument.

Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016