Poročanje o letnih izvedenih strateških dejavnostih

Zavezanci so dolžni pristojnemu organu v 60 dneh po koncu koledarskega leta predložiti poročilo o izvedenih strateških dejavnostih v preteklem letu.

Poročilo mora vsebovati:

 • podatke o zavezancu:
  • naslov pravne oziroma fizične osebe, ki je opravljala strateško dejavnost,
  • naslov in točno lokacijo objekta, kjer se je opravljala strateška dejavnost;
 • podatke o izvedenih strateških dejavnostih:
  • strateško blago, na katerega se nanaša opis izvedenih strateških dejavnosti:
   • za kemikalijo: ime snovi in številko CAS,
   • v primeru zmesi: trgovsko ime in vsebnost kemikalije s številko CAS,
   • za mikroorganizme in toksine: ime,
   • carinsko tarifno oznako
  • opis izvedene strateške dejavnosti; v primeru uvoza oziroma izvoza tudi podatke o uvozniku oziroma izvozniku in mejnem prehodu, prek katerega je bil opravljen zadevni uvoz oziroma izvoz,
  • količino strateškega blaga.

Poročilo se pristojnemu organu predloži v elektronski ali pisni obliki.

Dokazila

Poročilo o letnih izvedenih strateških dejavnostih

Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2015