Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovna usposobljenst za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljeni za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.

Program strokovnega usposabljanja se izvaja z namenom nadgradnje, razširjanja in poglabljanja znanja za potrebe rejskih programov. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • splošna znanja s področja živinoreje,
  • preprečevanje parjenja v sorodu in raba plemenjakov,
  • nova znanja na področju izvajanja rejskih programov,
  • novosti na področju predpisov, ki urejajo živinorejo.

Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

Program usposabljanja traja največ 8 šolskih ur.

Po zaključku usposabljanja sledi preizkus preverjanja znanja. Izvajalci usposabljanj morajo razpisati najmanj tri roke preverjanja znanja. Preverjanje znanja se opravlja pisno in traja 45 minut.

Izid preverjanja znanja se ocenjuje kot "opravil-a" ali "ni opravil-a". V primeru, da kandidat preizkusa znanja ne opravi v treh rokih, opravlja vsak naslednji preizkus pred tričlansko komisijo.

Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

Stroške usposabljanja, preverjanja znanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam ali organizacija, ki ga je na program napotila.

Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

Program strokovnega usposabljanja se ga je potrebno udeležiti vsakih pet let in ga zaključiti s preizkusom znanja.

Dokazila

Potrdilo o udeležbi

Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja

Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015