Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Opravljen strokovni izpit

Posameznik se mora udeležiti usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji in zaključiti usposabljanje s strokovnim izpitom.

Usposabljanje obsega splošni del, posebni del in praktične vaje.

Usposabljanje poteka v skladu z okvirnim seznamom programov usposabljanj iz Priloge 1 Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj. Podroben program usposabljanja, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za zdravje, pripravi pooblaščeni izvajalec usposabljanja, oziroma če gre za usposabljanje glede specifičnih vsebin varstva pred sevanji v jedrskem ali sevalnem objektu, izvajalec usposabljanja v sodelovanju z upravljavcem objekta.

Strokovni izpit obsega pisni in/ali ustni del.

Pisni del izpita pripravi izvajalec usposabljanja, odobri pa strokovna komisija.

Ustni del izpita se opravlja pred izpitno komisijo, v kateri je vsaj en predstavnik strokovne komisije za preverjanje znanja iz prejšnjega odstavka. Komisijo imenuje ministrstvo, pristojno za zdravje, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za okolje.

Posamezniki morajo redno izkazovati svoje znanje iz varstva pred sevanji s ponovim opravljanjem strokovnega izpita, in sicer vsaki dve leti.

 

 

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016