Oblikovanje oddelkov

Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z lokalno skupnostjo, ustanoviteljico vrtca. Oddelki se oblikujejo pred začetkom šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti. Pri določanju starostnega razpona se upošteva koledarsko leto. Pri določanju števila otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka.

V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključeno:

  • v starostno homogeni oddelek najmanj 9 in največ 12 otrok;
  • v starostno heterogeni oddelek najmanj 7 in največ 10 otrok.

V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključeno:

  • v starostno homogeni oddelek 3-4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok;
  • v starostno homogene oddelke 4-5 in 5-6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok;
  • v starostno heterogeni oddelek najmanj 14 in največ 19 otrok.

Ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca lahko s sklepom določi nižji normativ števila otrok v posameznih oddelkih, kot je opisano zgoraj. Lahko določi tudi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca. V enoti vrtca, v kateri deluje le en oddelek, se lahko pri oblikovanju heterogenih oddelkov upošteva normativ za homogene oddelke, če bi bilo odklonjenih do 5 otrok.

V kombiniranem oddelku je lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja. Če je v oddelku 4 ali več otrok prvega starostnega obdobja, se hkratna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice poveča na pet ur dnevno. Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, če so v oddelku vsaj 3 otroci prvega starostnega obdobja.

Če sta v oddelku prvega starostnega obdobja 1 ali 2 otroka, ki presegata starostni razpon enega leta, oziroma 4 otroci ali manj v oddelku drugega starostnega obdobja, se pri oblikovanju uporablja normativ za homogene oddelke.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016