Letni delovni načrt

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme svet vrtca. Z letnim delovnim načrtom se določijo

 • organizacija in poslovni čas vrtca,
 • programi vrtca,
 • vzgoja in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah,
 • razporeditev otrok v oddelke,
 • delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami,
 • mentorstvo pripravnikom,
 • aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje,
 • sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok,
 • program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca,
 • program dela strokovnih organov vrtca ter
 • kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.

Predlog letnega delovnega načrta vrtca mora biti pred sprejetjem v vseh delih, ki imajo finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice, predvsem pa glede vrste in števila oddelkov, števila otrok v oddelku, števila strokovnih delavcev ter poslovnega časa, usklajen s pristojno službo občine ustanoviteljice.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016