Letni delovni načrt

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določijo se:

  • delo šolske svetovalne službe in drugih služb,
  • delo šolske knjižnice,
  • aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje,
  • obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev,
  • oblike sodelovanja s starši,
  • strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,
  • sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri,
  • sodelovanje z zunanjimi sodelavci in
  • druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016