Vodenje zbirk podatkov

Gimnazije vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakov:

 • evidenco prijavljenih kandidatov za vpis;
 • evidenco vpisanih ter evidenco vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah;
 • osebni list, ki se vodi za vsakega dijaka od vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa;
 • matično knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od vpisa do dokončanja izobraževanja oziroma do izpisa;
 • evidenco podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih;
 • zapisnike sej šolske maturitetne komisije;
 • zapisnike o maturi;
 • poročilo o maturi;
 • zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno;
 • evidenco o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba;
 • evidenco odraslih, ki se izobražujejo, in evidenco odraslih, ki opravljajo izpite;
 • evidenco o preverjanju in ocenjevanju znanja;
 • evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.
Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016